Imprint

Marwin Ramcke (Chairman), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Dr. Stephan Ohlmeyer, Dr. Andreas Witzig and Carsten Tidow

AG Hamburg HRB 124 966
ДДС №: DE 813 348 056
EOS Holding GmbH ,  Международен отдел на EOS
EOS Holding GmbH желае да изрази своята благодарност за Вашето посещение в този уеб сайт и за проявения интерес към продуктите и услугите, предлагани от партньорите на EOS. На някои от тези страници, ще Ви бъде поискано да предоставите информация за себе си. Предоставянето на тази информация е доброволно. Всички събрани лични данни се съхраняват, обработват и, ако е необходимо, се прехвърлят към партньори на EOS единствено за улесняване на Вашето обслужване и с цел да Ви предоставим допълнителна информация за нашите продукти и услуги и да Ви изпратим търговски предложения. EOS Holding GmbH гарантира, че ще третира Вашите данни като строго поверителна информация в съответствие с регламентите за защита на данните.

Бихме искали да Ви обърнем внимание, че използването на безплатни услуги, предлагани от нас, не дава право на потребителя на никакви правни искове. EOS не носи отговорност при евентуални неизправности в системата. Освен това EOS Holding няма да носи отговорност, в случай че достъпът до системата е невъзможен или дадена безплатна услуга не може да се приспособи към нуждите на клиента.
EOS Holding GmbH няма да поема отговорност за уеб съдържанието на трети страни, което може да се достигне чрез хипервръзки, дотолкова доколкото те не са членове на групата от компании EOS group. 
Уеб сайтът на EOS Global Collection води до други сайтове чрез различни връзки. С изключение на подразделенията на групата от компании EOS, по отношение на всички връзки се прилага следното: EOS Holding GmbH с настоящото изрично декларира, че не оказва никакво влияние върху дизайна или съдържанието на свързаните сайтове под каквато и да било форма. Поради тази причина EOS Holding с настоящото изрично се разграничава от цялото съдържание в уеб сайтовете, свързани към този интернет сайт и не приема тяхното съдържание като своя собственост. Освен това ние не поемаме никаква отговорност за всякакъв софтуер или други материали, предоставени на разположение на или свързани към този уеб сайт. Всеки съответен оператор на уеб сайта отговаря за своето собствено съдържание.
© 2019 притежавани от EOS Holding GmbH, Хамбург, Германия. Всички права запазени. 

Текстовете, снимките, графиките, звука, анимациите и видеоклиповете, както и тяхното разположение на EOS Global Collection, са защитени с авторски права и други форми на защитното законодателство. Съдържанието, което се намира на този уеб сайт или на домейните на EOS Holding GmbH, не може да бъде копирано, преработвано, променяно, съхранявано в електронен или в машинно четим вид или във форма, която е достъпна за трети страни, независимо дали изцяло или частично, без предварително писмено разрешение на EOS Holding GmbH. Това изрично няма да се прилага по отношение на съдържанието на раздела "Новини". Някои уеб сайтове на EOS Holding съдържат изображения, които са предмет на права на собственост на трети страни.
На нашите уеб страници по правило не маркираме по-специално защитените имена на марки или търговски марки като защитени. Въпреки това, те следва да се считат като такива и да бъдат третирани като такива! Дотолкова, доколкото не е посочено противното, всички търговски марки, съдържащи се в уеб сайтовете на EOS Holding са защитени в съответствие със законодателството за собственост. Това се прилага по-специално към марки, етикети, корпоративни лога и емблеми. Ако нашите уеб страници нарушават каквито и да било меродавни авторски права или права на собственост, ние любезно искаме да бъдем информирани за това чрез имейл незабавно (Относно: Авторски права), за да ни дадете възможност да ревизираме предложението си възможно най-бързо, ако това се счита за необходимо.
Интелектуалната собственост, търговските марки и авторските права, съдържащи се на eos-solutions.com/de са защитени. Този уеб сайт не представлява разрешение за използване на интелектуалната собственост, притежавана от EOS Holding GmbH или от трети страни.

Ако някое от тези правила и условия е или стане невалидно поради правни обстоятелства, това няма да засегне ефективността или валидността на останалите точки.

Вашите предложения по отношение на нашия уеб сайт www.eos-globalcollection.com ни помагат да подобряваме качеството на предоставяните от нас информация и услуги. 
Този уеб сайт използва технологията etracker (електронна проследяваща система) ( www.etracker.com ) за да събира данни за поведението на посетителя. Тези данни се събират анонимно и се използват за целите на маркетинга и за оптимизация. Всички данни за посетителя се запаметяват с анонимен идентификатор на потребителя и могат да бъдат обобщени към профил за използване. Данните могат да бъдат събирани и съхранявани чрез Cookies, но те остават строго анонимни. Данните няма да бъдат използвани за установяване на самоличността на даден посетител и не се асоциират с каквито и да било лични данни. Събирането и съхраняването на данни може да бъде отказано отказано по всяко време, по отношение на последващи услуги.