Imprint

Marwin Ramcke (Chairman), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Dr Andreas Witzig and Carsten Tidow

AG Hamburg HRB 124 966
DIČ: DE 813 348 056
EOS Holding GmbH, EOS Crossborder
EOS Holding GmbH vám chce vyjadriť vďaku za návštevu tejto webovej stránky a za váš záujem o produkty a služby ponúkané partnermi EOS. Na niektorých stránkach budete požiadaní o poskytnutie informácií o vás. Tieto informácie sú dobrovoľné. Všetky osobné údaje sa ukladajú, spracúvajú a v prípade potreby posúvajú ďalšiemu partnerovi EOS výlučne s cieľom umožniť vašu osobnú podporu a poskytnúť vám informácie o našich produktoch a službách, prípadne vám odosielať ponuky. Spoločnosť EOS Holding GmbH vám zaručuje, že k vašim údajom bude pristupovať maximálne dôverne v súlade s platnými nariadeniami o ochrane údajov.

Chceli by sme vás upozorniť, že využívaním bezplatných služieb, ktoré ponúkame, nevznikajú používateľovi žiadne právne nároky. Za možné poruchy systému nepreberáme zodpovednosť. Okrem toho spoločnosť EOS nepreberá zodpovednosť za prípady, ak náhodou nie je možné získať prístup k službám, ktoré ponúkame bezplatne, alebo ich prispôsobiť.
Spoločnosť EOS Holding GmbH nepreberá žiadnu zodpovednosť za webový obsah tretích strán, ku ktorému ponúkajú prístup linky, v prípade ak tieto tretie strany nie sú členmi skupiny spoločností EOS.

Na webovej stránke EOS Global Collection sa nachádzajú rôzne prepojenia na iné stránky. S výnimkou pobočiek skupiny spoločností EOS platí pre všetky prepojenia, že spoločnosť EOS Holding GmbH týmto vyslovene vyhlasuje, že nemá žiaden vplyv na dizajn alebo obsah prepojených stránok. Z toho dôvodu sa spoločnosť EOS Holding týmto vyslovene dištancuje od akéhokoľvek obsahu, zverejneného na webových stránkach, s prepojením na túto internetovú stránku a neprijíma ich obsah za svoj. Okrem toho nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek softvér alebo iné materiály sprístupnené alebo prepojené prostredníctvom tejto webovej stránky. Každý operátor príslušnej webovej stránky preberá zodpovednosť za svoj vlastný obsah.
© 2019, vo vlastníctve spoločnosti EOS Holding GmbH, Hamburg, Nemecko. Všetky práva vyhradené.

Texty, obrázky, grafiky, zvuky, animácie a videá aj ich usporiadanie na EOS Global Collection sú chránené autorskými právami a ostatnými formami ochrannej legislatívy. Žiaden obsah na tejto webovej stránke alebo na doménach spoločnosti EOS Holding Gmbh s rovnakým obsahom sa nesmie kopírovať, spracovávať, meniť, ukladať v elektronickej alebo prístrojovo čitateľnej forme ani sprístupňovať tretím stranám, a to v celku alebo sčasti, bez predchádzajúceho písomného povolenia zo strany spoločnosti EOS Holding GmbH. To sa výslovne netýka obsahu v časti určenej pre tlač. Niektoré webové stránky spoločnosti EOS Holding obsahujú obrázky, ktoré podliehajú vlastníckym právam tretích strán.
Na našich webových stránkach nie je pravidlom, že všetky chránené názvy značiek alebo ochranné známky označujeme ako chránené. Aj napriek tomu je však nutné k nim tak pristupovať! Ak nebolo doposiaľ uvedené inak, všetky ochranné známky nachádzajúce sa na webových stránkach EOS Holding sú chránené v súlade s legislatívou o vlastníctve. To platí najmä pre značky, označenia, logá spoločností a symboly. Ak naše webové stránky porušujú nejaké autorské alebo vlastnícke práva, prosíme vás, aby ste nás o tom okamžite e-mailom informovali (do predmetu správy uveďte „Autorské práva“, aby ste nám umožnili čo najrýchlejšie prepracovať našu ponuku, ak to bude potrebné.
Duševné vlastníctvo, značky a autorské práva na stránke eos-solutions.com/de sú chránené. Táto webová stránka nepredstavuje licenciu na používanie duševného vlastníctva spoločnosti EOS Holding GmbH alebo tretích strán. Ak by niektoré z týchto podmienok stratili platnosť z právnych dôvodov, neovplyvní to vymáhateľnosť alebo platnosť ostatných bodov.

Vaše návrhy k našej webovej stránke www.eos-globalcollection.com nám pomáhajú zlepšiť informácie a služby na váš prospech. 
Táto webová stránka využíva technológiu etracker ( www.etracker.com ) na získavanie údajov o správaní návštevníka. Tieto údaje sa zbierajú anonymne a využívajú sa na marketingové a optimalizačné účely. Všetky údaje o návštevníkovi sa ukladajú prostredníctvom anonymného ID používateľa a môžu sa zoskupiť do používateľského profilu. Na získavanie a uloženie týchto údajov sa môžu používať súbory cookies, no údaje sú stále vysoko dôverné. Údaje sa nevyužijú na osobnú identifikáciu návštevníka a nespájajú sa so žiadnymi osobnými údajmi. Získavanie a ukladanie údajov je možné odmietnuť zamietnuté kedykoľvek s ohľadom na ďalšie služby.