Zásady ochrany osobných údajov

 • Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje, ktoré spracúva:

  EOS Holding GmbH
  Steindamm 71
  20099 Hamburg, Nemecko

  Telefón: +49 40 2532-8657
  Fax: +49 40 2532-8658

  E-mail: info@eos-solutions.com

  Vedenie podniku: Klaus Engberding (predseda), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Marwin Ramcke a Dr. Andreas Witzig

  Registračný súd: Hamburg HRB 124 966
  IČ DPH: DE 813 348 056

  Zodpovednú osobu za spoločnosť EOS Holding GmbH je možné kontaktovať na vyššie uvedenej adrese (zahrňte, prosím, DO RÚK: EOS Holding GmbH – eos-globalcolletion.com) alebo e-mailom na adrese datenschutz@eos-solutions.com.

 • Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na získavanie osobných údajov na našej webovej lokalite a následné naše spracúvanie týchto údajov.

  Tieto zásady ochrany osobných údajov ďalej slúžia na poskytovanie informácií podľa článku 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) pre spracovanie údajov mimo rozsahu získavania cez túto webovú lokalitu. Ako také vám poskytneme samostatné zásady ochrany osobných údajov na konkrétne aktivity spracúvania údajov podľa jednotlivých prípadov.

 • Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na spracúvanie údajov ďalšími spoločnosťami skupiny EOS. To platí aj v prípade, ak tieto ďalšie spoločnosti skupiny EOS, spolu s ich kontaktnými údajmi, sú menované na našej webovej lokalite a/alebo ich služby sú zobrazené na našej webovej lokalite.

  Ďalšie spoločnosti skupiny EOS vám poskytnú samostatné zásady ochrany osobných údajov na konkrétne aktivity spracúvania údajov podľa jednotlivých prípadov.

 • a. Keď navštívite webovú lokalitu

  Keď načítate našu webovú lokalitu eos-globalcollection.com, prehliadač použitý na vašom zariadení automaticky odošle informácie na server našej webovej lokality. Tieto informácie sa dočasne uložia do súboru denníka. Nasledujúce informácie sa získavajú bez vášho zásahu a uchovávajú sa, kým sa automaticky odstránená po 3 dňoch:

  • adresa IP počítača, na ktorom sa načítava webová lokalita,
  • dátum a čas prístupu,
  • názov a adresa URL načítaného súboru,
  • webová lokalita, z ktorej sa získal prístup (adresa URL odkazujúceho servera),
  • webová lokalita načítaná z našej webovej lokality,
  • prehliadač počítača a eventuálne operačný systém, ako aj názov vášho poskytovateľa prístupu na internet.

  Vyššie uvedené údaje spracúvame na nasledujúce účely:

  • zaistiť bezporuchové nadviazanie spojenia s webovou lokalitou,
  • zaistiť pohodlné používanie našej webovej lokality,
  • analyzovať zabezpečenie a stabilitu systému, a
  • na ďalšie administratívne účely.

  Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6(1) písm. 1 (f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov pre získavanie údajov. Získané údaje za žiadnych okolností nevyužívame na to, aby sme si o vás vyvodili závery.

  Keď navštívite našu webovú lokalitu, okrem toho používame súbory cookie a analytické služby. Podrobnejšie informácie o tom nájdete v oddieloch 6 a 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.

  b. Keď nás kontaktujete e-mailom

  S otázkami akéhokoľvek druhu nás môžete kontaktovať prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy (adries).

  Ak tak urobíte, osobné údaje prenesené e-mailom sa uložia. Právnym základom pre spracúvanie údajov na účel nadviazania kontaktu je čl. 6(1)(f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak sa kontakt nadviaže na účel uzavretia zmluvy, dodatočným právnym základom pre spracovanie je čl. (6)(1)(b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Osobné údaje, ktoré získame po spracovaní vašej otázky, vymažeme za predpokladu, že nie sme právne oprávnení alebo povinní ich ďalej spracúvať.

 • Vaše osobné údaje postúpime iným spoločnostiam skupiny EOS alebo iným tretím stranám (príjemcom), ak:

  • ak ste dali svoj výslovný súhlas na jeden alebo viaceré konkrétne účely podľa čl. 6(1) písm. 1 (a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
  • zverejnenie podľa čl. 6(1) písm. 1 (f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a nie je dôvod predpokladať, že máte hlavný chránený záujem na nezverejnení vašich údajov,
  • pre prípad, že zverejnenie je povinné zo zákona podľa čl. 6(1) písm. 1 (c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a
  • je zo zákona prípustné a nevyhnutné na plnenie zmluvných záväzkov podľa čl. 6(1) písm. 1 (b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
  • sme údaje spracúvali v našom mene v súlade s čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Vaše údaje sa neprenášajú na iné než vyššie uvedené účely.

 • Na naše webovej lokalite používame súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré automaticky vytvára váš prehliadač a ukladajú sa na vaše zariadenie (laptop, tablet, smartfón a pod.), keď navštívite našu webovú lokalitu. Súbory cookie neškodia vášmu zariadeniu a neobsahujú vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér.

  Do súboru cookie sa ukladajú údaje, ktoré jednotlivo priniesla kombinácia s konkrétnym zariadením. To však neznamená, že sa vďaka tomu hneď dozvieme vašu totožnosť.

  Používanie súborov cookie slúži napríklad na to, aby sa vám naša ponuka príjemnejšie používala. Za týmto účelom používame tzv. súbory cookie relácií na zistenie toho, či ste už na našej webovej lokalite navštívili jednotlivé stránky. Keď našu webovú stránku opustíte, automaticky sa vymažú.

  Používame aj dočasné súbory cookie, ktoré sa ukladajú na vaše zariadenie na určené časové obdobie s cieľom zlepšiť použiteľnosť. Ak našu webovú lokalitu navštívite znova, aby ste využili naše služby, automaticky budete rozpoznaní ako opakovaný návštevník. Vstupy a nastavenia, ktoré ste vykonali predtým, sa automaticky rozpoznajú, takže ich nemusíte opakovať.

  Súbory cookie používame aj na získavanie štatistík používania našej webovej lokality a ich analýzu za účelom optimalizácie našej ponuky pre vás (pozri oddiel 7). Vďaka týmto súborom cookie dokážeme automaticky rozpoznať, že ste opakovaným návštevníkom, keď našu webovú lokalitu znova navštívite. Tieto sú automaticky odstránené po opustení našej webovej stránky v príslušnom dátume platnosti.

  Údaje spracované súbormi cookie sú nevyhnutné na uvedené účely ochrany našich oprávnených záujmov, ako aj oprávnených záujmov tretích strán podľa čl. 6(1) písm. 1 (f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

  Väčšina prehliadačov akceptuje súbory cookie automaticky, ale prehliadač si môžete nakonfigurovať tak, aby bránil ukladaniu súborov cookie na váš počítač, resp. aby pred uložením nového súboru cookie zobrazil upozornenie. Ak súbory cookie úplne deaktivujete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej lokality.

 • Shariff solution

  Na našej webovej lokalite používame tlačidlá Shariff zo sociálnych sietí Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Tlačidlá sú jednoduché prepojenia na HTML. Procedúra, ktorú používame, je v rámci riešenia Shariff. Vďaka riešeniu Shariff načíta skript počet, koľkokrát sa napríklad na stránke kliklo na tlačidlo Zdieľať: skript za týmto účelom kontaktuje sociálnu sieť prostredníctvom programovacích rozhraní a načíta počty. V procese sa neprenášajú žiadne vaše osobné údaje. Namiesto vašej adresy IP sa do sietí Facebook, Google a Twitter prenesie iba adresa servera. K sieti Facebook, Google alebo Twitter sa priamo pripojíte, len ak vykonáte akciu. Predtým nemôžu sociálne siete získať o vás žiadne údaje. Pokiaľ nekliknete na prepojenie na zdieľanie obsahu, pre siete zostanete neviditeľní. Ak kliknete na prepojenie, poskytovanie informácií o získavaní a spracúvaní údajov už nie je našou povinnosťou, ale povinnosťou prevádzkovateľa sociálnej siete.

 • Máte právo:

  • podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, predovšetkým o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanej doba uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, existencii práva podať sťažnosť, zdroji vašich údajov, ak sme ich nezískali my, a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, a ak je to relevantné, zmysluplných informáciách o ich podrobnostiach;
  • podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame;
  • podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu, resp. preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ napadnete správnosť osobných údajov a spracúvanie je protizákonné, ale odmietnete ich vymazanie a my ich už nepotrebujeme, alebo ich požadujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, resp. ste podali námietku proti spracúvaniu údajov v súlade s čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
  • podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať prijatie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, resp. prenos ďalšiemu poskytovateľovi;
  • podľa čl. 7(3) všeobecného nariadenia o ochrane údajov kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. To má za následok to, že v budúcnosti už nesmieme pokračovať v spracúvaní údajov, ktoré bolo založené na tomto súhlase, a
  • podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov podať sťažnosť dozornému orgánu. Na dozorný orgán sa môžete obvykle obrátiť v mieste vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo našej centrály.
 • Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov v súlade s čl. 6(1) písm. 1 (f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ z toho vyplývajú dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, resp. namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu. V druhom prípade máte všeobecné právo na námietku, ktoré vykonáme bez uvedenia akejkoľvek konkrétnej situácie.

  Ak chcete využiť svoje právo na odvolanie alebo odmietnutie, stačí, ak nám pošlete e-mail na adresu datenschutz@eos-solutions.com.

 • V rámci návštevy webovej lokality používame rozšírenú metódu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s najvyššou úrovňou šifrovania, ktorú podporuje váš prehliadač. Spravidla ide o 256-bitové šifrovanie. Ak váš prehliadač nepodporuje 256-bitové šifrovanie, namiesto toho siahneme späť na 128-bitovú technológiu v3. To, že jednotlivá webová stránka na našej webovej lokalite sa prenáša šifrovane, môžete rozpoznať na ikone uzamknutia alebo visiaceho zámku v dolnom stavovom riadku prehliadača.

  Podnikáme aj vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, čiastočnej alebo úplnej strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu tretích strán. Naše opatrenia na zabezpečenie údajov neustále vylepšuje podľa technologického rozvoja.

11. Analytické nástroje

Sledovacie opatrenia, ktoré sú uvedené nižšie a ktoré používame, sa vykonávajú na základe čl. 6(1) písm. 1 (f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Tieto sledovacie opatrenia používame na zaistenie toho, aby bola naša webová lokalita navrhnutá podľa požiadaviek a priebežne optimalizovaná. Sledovacie opatrenia používame aj na získavanie štatistík používania našej webovej lokality a ich analýzu za účelom optimalizácie našej ponuky pre vás. Tieto záujmy je nutné považovať za oprávnené v zmysle uvedenom vo vyššie zmienenom nariadení.

Príslušné účely na spracovanie údajov a kategórie údajov nájdete v príslušných sledovacích nástrojoch v tomto oddiele.

Používanie Siteimprove Analytics

Táto webová lokalita používa Siteimprove Analytics, službu analýzy webu od spoločnosti Siteimprove. Siteimprove Analytics používa súbory „cookie“, čo sú textové súbory umiestňované na Váš počítač, ktoré spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. pomáhajú analyzovať, ako návštevníci používajú ich lokalitu. Informácie generované súbormi cookie o používaní webovej lokality návštevníkmi bude uchovávať a spracúvať spoločnosť Siteimprove na serveroch v Dánsku.

Pred sprístupnením údajov v Siteimprove Analytics alebo Intelligence Suite pre spoločnosť EOS sa adresy IP nezvratne anonymizujú.

Spoločnosť EOS použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej lokality návštevníkmi, zostavenie správ o aktivite na webovej lokalite a v konečnom dôsledku na zlepšenie zážitku návštevníkov z webovej lokality. Siteimprove nebude tieto informácie prenášať tretím stranám ani ich používať na akékoľvek marketingové či reklamné účely.

Siteimprove používa na tejto webovej lokalite nasledujúce súbory cookie:

Názov súboru cookie: nmstat

Typ: Trvalý – platnosť vyprší po 1 000 dňoch

Tento súbor cookie pomáha zaznamenávať používanie webovej lokality návštevníkmi. Používa sa na získavanie štatistických údajov o používaní lokality, napríklad kedy ju návštevník naposledy navštívil. Súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a používa sa len na analýzu webu.

Názov súboru cookie: siteimproveses

Typ: Súbor cookie relácie

Tento súbor cookie sa používa výhradne na sledovanie sledu stránok, ktoré si návštevník prezerá počas návštevy lokality. Používaním tejto webovej lokality návštevník súhlasí s tým, aby Siteimprove spracúvala jeho/jej údaje vyššie stanoveným spôsobom a na vyššie stanovené účely.

Kliknutím na nasledujúce prepojenie môžete zabrániť tomu, aby Siteimprove Analytics získavala Vaše údaje. Nastaví sa súbor explicitného nesúhlasu (Opt Out), ktorý zabráni budúcemu získavaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality:

12. Aktuálnosť a zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súčasnosti platné a naposledy boli aktualizované v máji 2018.

V dôsledku vylepšení na našej webovej lokalite a ponúk prostredníctvom našej webovej lokality, resp. v dôsledku zmien v oblasti zákonných alebo úradných požiadaviek, možno bude potrebná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov. Aktuálne zásady ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek prevziať z našej webovej lokality na adrese  www.eos-globalcollection.com a vytlačiť.