Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na údaje, ktoré spracúva:

EOS Holding GmbH
Steindamm 71
20099 Hamburg, Nemecko

Telefón: +49 40 2532-8657
Fax: +49 40 2532-8658

E-mail: info@eos-solutions.com

Vedenie podniku: Marwin Ramcke (Chairman), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Dr Andreas Witzig and Carsten Tidow

Registračný súd: Hamburg HRB 124 966
IČ DPH: DE 813 348 056

Zodpovednú osobu za spoločnosť EOS Holding GmbH je možné kontaktovať na vyššie uvedenej adrese (zahrňte, prosím, DO RÚK: EOS Holding GmbH – eos-globalcolletion.com) alebo e-mailom na adrese datenschutz@eos-solutions.com.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na získavanie osobných údajov na našej webovej lokalite a následné naše spracúvanie týchto údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov ďalej slúžia na poskytovanie informácií podľa článku 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) pre spracovanie údajov mimo rozsahu získavania cez túto webovú lokalitu. Ako také vám poskytneme samostatné zásady ochrany osobných údajov na konkrétne aktivity spracúvania údajov podľa jednotlivých prípadov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na spracúvanie údajov ďalšími spoločnosťami skupiny EOS. To platí aj v prípade, ak tieto ďalšie spoločnosti skupiny EOS, spolu s ich kontaktnými údajmi, sú menované na našej webovej lokalite a/alebo ich služby sú zobrazené na našej webovej lokalite.

Ďalšie spoločnosti skupiny EOS vám poskytnú samostatné zásady ochrany osobných údajov na konkrétne aktivity spracúvania údajov podľa jednotlivých prípadov.

a. Keď navštívite webovú lokalitu

Keď načítate našu webovú lokalitu eos-globalcollection.com, prehliadač použitý na vašom zariadení automaticky odošle informácie na server našej webovej lokality. Tieto informácie sa dočasne uložia do súboru denníka. Nasledujúce informácie sa získavajú bez vášho zásahu a uchovávajú sa, kým sa automaticky odstránená po 3 dňoch:

 • adresa IP počítača, na ktorom sa načítava webová lokalita,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a adresa URL načítaného súboru,
 • webová lokalita, z ktorej sa získal prístup (adresa URL odkazujúceho servera),
 • webová lokalita načítaná z našej webovej lokality,
 • prehliadač počítača a eventuálne operačný systém, ako aj názov vášho poskytovateľa prístupu na internet.

Vyššie uvedené údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • zaistiť bezporuchové nadviazanie spojenia s webovou lokalitou,
 • zaistiť pohodlné používanie našej webovej lokality,
 • analyzovať zabezpečenie a stabilitu systému, a
 • na ďalšie administratívne účely.

Právnym základom pre spracúvanie údajov je čl. 6(1) písm. 1 (f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov pre získavanie údajov. Získané údaje za žiadnych okolností nevyužívame na to, aby sme si o vás vyvodili závery.

Keď navštívite našu webovú lokalitu, okrem toho používame súbory cookie a analytické služby. Podrobnejšie informácie o tom nájdete v oddieloch 6 a 7 týchto zásad ochrany osobných údajov.

b. Keď nás kontaktujete e-mailom

S otázkami akéhokoľvek druhu nás môžete kontaktovať prostredníctvom uvedenej e-mailovej adresy (adries).

Ak tak urobíte, osobné údaje prenesené e-mailom sa uložia. Právnym základom pre spracúvanie údajov na účel nadviazania kontaktu je čl. 6(1)(f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak sa kontakt nadviaže na účel uzavretia zmluvy, dodatočným právnym základom pre spracovanie je čl. (6)(1)(b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Osobné údaje, ktoré získame po spracovaní vašej otázky, vymažeme za predpokladu, že nie sme právne oprávnení alebo povinní ich ďalej spracúvať.

Vaše osobné údaje postúpime iným spoločnostiam skupiny EOS alebo iným tretím stranám (príjemcom), ak:

 • ak ste dali svoj výslovný súhlas na jeden alebo viaceré konkrétne účely podľa čl. 6(1) písm. 1 (a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • zverejnenie podľa čl. 6(1) písm. 1 (f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov a nie je dôvod predpokladať, že máte hlavný chránený záujem na nezverejnení vašich údajov,
 • pre prípad, že zverejnenie je povinné zo zákona podľa čl. 6(1) písm. 1 (c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a
 • je zo zákona prípustné a nevyhnutné na plnenie zmluvných záväzkov podľa čl. 6(1) písm. 1 (b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
 • sme údaje spracúvali v našom mene v súlade s čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Vaše údaje sa neprenášajú na iné než vyššie uvedené účely.

Keď pristupujete alebo si prehliadate našu webovú lokalitu, používame podobne ako väčšina webových lokalít súbory cookie, aby bola Vaša návšteva čo najpohodlnejšia a najefektívnejšia. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré vytvára webová lokalita a automaticky sa ukladajú v prehliadači Vášho zariadenia (notebook, tablet, smartfón a iné). Súbory cookie Vaše zariadenie nepoškodia a neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone ani iné škodlivé softvéry. V súbore cookie sa ukladajú informácie získané v súvislosti s konkrétnym použitým zariadením. To však neznamená, že týmto spôsobom priamo získame informácie o Vašej totožnosti. 
Používanie súborov cookie slúži v prvom rade na spríjemnenie našej ponuky pre našich používateľov.

Napríklad používame takzvané relačné súbory cookie, aby sme zistili, či ste navštívili jednotlivé stránky na našej webovej lokalite. Po opustení webovej lokality sa automaticky odstránia. Rovnako používame aj dočasné súbory cookie, aby sme optimalizovali prehľadnosť lokality. Tieto sa ukladajú vo Vašom zariadení na konkrétne obdobie. Pri Vašej ďalšej návšteve našej webovej lokality a použití našich služieb automaticky rozpoznáme, že ste nás už navštívili a Vaše predchádzajúce vstupy a nastavenia sa automaticky načítajú, aby ste ich nemuseli opakovať.

Súbory cookie sa delia na štyri kategórie: nevyhnutné, štatistické, pre pohodlie a marketingové. 
Nevyhnutné súbory cookie sú potrebné na prevádzku našej webovej lokality a poskytovanie jej základných funkcií. Umožňujú bezpečnostné funkcie tejto webovej lokality. 

Štatistické súbory cookie slúžia na zlepšovanie našej ponuky, ako aj zaistenie dizajnu založeného na potrebách a nepretržitej optimalizácie našej webovej lokality. S týmto cieľom získavame anonymizované údaje na štatistické a analytické účely, napríklad na zistenie návštevnosti lokality, štatistiky zobrazovania stránok, správania používateľov a aby sme mohli prispôsobiť a zlepšiť náš obsah a Vašu skúsenosť na webovej lokalite. 

Súbory cookie pre pohodlie uľahčujú používanie našej webovej lokality. Pri Vašej ďalšej návšteve tejto webovej lokality a použití našich služieb automaticky rozpoznáme, že ste na webovej lokalite už boli a Vaše predchádzajúce vstupy a nastavenia sa automaticky načítajú, aby ste ich nemuseli opakovať. Týmto spôsobom napríklad nebudete musieť každý raz znova zadávať používateľské údaje, no pri ďalších návštevách budete mať prístup k údajom, ktoré ste už zadali.

Marketingové súbory cookie používame, aby sme Vám mohli pri návšteve našej webovej lokality poskytovať relevantný obsah založený na Vašich záujmoch.

Údaje, ktoré sa spracúvajú prostredníctvom nevyhnutných súborov cookie, slúžia len na uvedené účely ochrany našich oprávnených záujmov podľa článku 6, ods. 1, veta 1, písm. f GDPR, ako je riadne fungovanie lokality. 

Súbory cookie určené na pohodlie, štatistiku a marketing získavajú a spracúvajú údaje len na základe Vášho súhlasu v súlade s článkom 6, ods. 1, veta 1, písm. a GDPR, a to na účely poskytovania prispôsobeného obsahu, na štatistické účely, ktorých cieľom je zlepšovanie používateľskej skúsenosti, a marketingové účely. V prípade týchto súborov môžete zmeniť/odvolať svoj súhlas, a to kliknutím na nastavenia Zmeniť súbory cookie v spodnej časti tejto webovej lokality.

Správa súborov cookie

Väčšina prehliadačov súbory cookie prijíma automaticky. Svoj prehliadač však môžete nastaviť tak, aby v počítači neukladal žiadne súbory cookie alebo aby sa pri umiestnení nového súboru cookie zobrazila správa s oznámením. Každý prehliadač sa svojimi nastaveniami správy súborov cookie odlišuje. V ponuke pomocníka každého prehliadača nájdete nielen opis, ale aj vysvetlenia, ako zmeniť nastavenia súborov cookie. V závislosti od prehliadača, ktorý používate, kliknite na odkazy nižšie:

Úplná deaktivácia súborov cookie však môže spôsobiť, že nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej lokality.

Používame nasledovné súbory cookie:

Názov Java Session Cookie
Poskytovateľ Vlastník tejto webovej lokality
Účel Tento súbor cookie používa server aplikácie.
Je nevyhnutný na riadne fungovanie servera aplikácie.
Neuchováva žiadne osobné údaje.  
Názov súboru cookie jsessionid
Trvanie súboru cookie Relačný súbor cookie – odstráni sa po vypnutí prehliadača.

 

Názov cookieconsent_status
Poskytovateľ Vlastník tejto webovej lokality
Účel Nevyhnutný súbor cookie, ktorý ukladá informácie o potvrdení lišty o súboroch cookie.
Názov súboru cookie cookieconsent_status
Trvanie súboru cookie 60 dní
Názov VISITOR
Poskytovateľ Vlastník tejto webovej lokality
Účel Tento súbor cookie používame na poskytovanie prispôsobeného obsahu.
Názov súboru cookie VISITOR
Trvanie súboru cookie Relačný súbor cookie – odstráni sa po vypnutí prehliadača.

 

Názov NEW_Visitor
Poskytovateľ Vlastník tejto webovej lokality
Účel Tento súbor cookie používame na poskytovanie prispôsobeného obsahu.
Názov súboru cookie new_visitor
Trvanie súboru cookie 1 deň
Názov nmstat
Poskytovateľ Siteimprove GmbH
Účel Tento súbor cookie používame na zaznamenanie toho, ako návštevník používa webovú lokalitu.
Používa sa na získavanie štatistík o používaní lokality, napríklad kedy návštevník otvoril lokalitu naposledy.
Tieto informácie sa používajú na zlepšovanie používateľských skúseností na webovej lokalite. Tento analytický súbor cookie od spoločnosti Siteimprove obsahuje náhodne vytvorené ID, ktoré slúži na rozpoznanie prehliadača, keď si návštevník otvorí stránku. Tento súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a používa sa len na webovú analýzu.
Názov súboru cookie nmstat
Trvanie súboru cookie Trvalý – platnosť uplynie po 400 dňoch

 

Názov AWSELB
Poskytovateľ Siteimprove GmbH
Účel Súbor cookie AWSELB zaisťuje, že všetky zobrazenia stránky pre rovnakú návštevu (relácia používateľa) sa odosielajú do rovnakého koncového bodu. To nám umožňuje určiť postupnosť zobrazení stránok používateľa potrebných pre funkcie, ako je sledovanie správania a zúženia.
Názov súboru cookie AWSELB
Trvanie súboru cookie Relačný súbor cookie – odstráni sa po vypnutí prehliadača.
Názov siteimproveses
Poskytovateľ Siteimprove GmbH
Účel Tento súbor cookie sa používa výhradne na sledovanie postupnosti stránok, ktoré návštevník otvorí, keď si prehliada webovú lokalitu.
Tieto informácie sa môžu použiť na vytvorenie ciest používateľov a návštevníkom umožňujú rýchlejšie nájsť relevantné informácie.
Názov súboru cookie siteimproveses
Trvanie súboru cookie Relačný súbor cookie – odstráni sa po vypnutí prehliadača.

Shariff solution

Na našej webovej lokalite používame tlačidlá Shariff zo sociálnych sietí Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Tlačidlá sú jednoduché prepojenia na HTML. Procedúra, ktorú používame, je v rámci riešenia Shariff. Vďaka riešeniu Shariff načíta skript počet, koľkokrát sa napríklad na stránke kliklo na tlačidlo Zdieľať: skript za týmto účelom kontaktuje sociálnu sieť prostredníctvom programovacích rozhraní a načíta počty. V procese sa neprenášajú žiadne vaše osobné údaje. Namiesto vašej adresy IP sa do sietí Facebook, Google a Twitter prenesie iba adresa servera. K sieti Facebook, Google alebo Twitter sa priamo pripojíte, len ak vykonáte akciu. Predtým nemôžu sociálne siete získať o vás žiadne údaje. Pokiaľ nekliknete na prepojenie na zdieľanie obsahu, pre siete zostanete neviditeľní. Ak kliknete na prepojenie, poskytovanie informácií o získavaní a spracúvaní údajov už nie je našou povinnosťou, ale povinnosťou prevádzkovateľa sociálnej siete.

Máte právo:

 • podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame, predovšetkým o účeloch spracúvania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytnuté, plánovanej doba uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu, existencii práva podať sťažnosť, zdroji vašich údajov, ak sme ich nezískali my, a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania, a ak je to relevantné, zmysluplných informáciách o ich podrobnostiach;
 • podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame;
 • podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať vymazanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame, pokiaľ spracúvanie nie je potrebné na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu, resp. preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, pokiaľ napadnete správnosť osobných údajov a spracúvanie je protizákonné, ale odmietnete ich vymazanie a my ich už nepotrebujeme, alebo ich požadujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, resp. ste podali námietku proti spracúvaniu údajov v súlade s čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov;
 • podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov požadovať prijatie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, resp. prenos ďalšiemu poskytovateľovi;
 • podľa čl. 7(3) všeobecného nariadenia o ochrane údajov kedykoľvek odvolať súhlas, ktorý ste nám udelili. To má za následok to, že v budúcnosti už nesmieme pokračovať v spracúvaní údajov, ktoré bolo založené na tomto súhlase, a
 • podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov podať sťažnosť dozornému orgánu. Na dozorný orgán sa môžete obvykle obrátiť v mieste vášho obvyklého pobytu, pracoviska alebo našej centrály.

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na základe oprávnených záujmov v súlade s čl. 6(1) písm. 1 (f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, pokiaľ z toho vyplývajú dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, resp. namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu. V druhom prípade máte všeobecné právo na námietku, ktoré vykonáme bez uvedenia akejkoľvek konkrétnej situácie.

Ak chcete využiť svoje právo na odvolanie alebo odmietnutie, stačí, ak nám pošlete e-mail na adresu datenschutz@eos-solutions.com.

V rámci návštevy webovej lokality používame rozšírenú metódu SSL (Secure Socket Layer) v spojení s najvyššou úrovňou šifrovania, ktorú podporuje váš prehliadač. Spravidla ide o 256-bitové šifrovanie. Ak váš prehliadač nepodporuje 256-bitové šifrovanie, namiesto toho siahneme späť na 128-bitovú technológiu v3. To, že jednotlivá webová stránka na našej webovej lokalite sa prenáša šifrovane, môžete rozpoznať na ikone uzamknutia alebo visiaceho zámku v dolnom stavovom riadku prehliadača.

Podnikáme aj vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie vašich osobných údajov proti náhodnej alebo úmyselnej manipulácii, čiastočnej alebo úplnej strate, zničeniu alebo neoprávnenému prístupu tretích strán. Naše opatrenia na zabezpečenie údajov neustále vylepšuje podľa technologického rozvoja.

11. Analytické nástroje

Sledovacie opatrenia, ktoré sú uvedené nižšie a ktoré používame, sa vykonávajú na základe čl. 6(1) písm. 1 (f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Tieto sledovacie opatrenia používame na zaistenie toho, aby bola naša webová lokalita navrhnutá podľa požiadaviek a priebežne optimalizovaná. Sledovacie opatrenia používame aj na získavanie štatistík používania našej webovej lokality a ich analýzu za účelom optimalizácie našej ponuky pre vás. Tieto záujmy je nutné považovať za oprávnené v zmysle uvedenom vo vyššie zmienenom nariadení.

Príslušné účely na spracovanie údajov a kategórie údajov nájdete v príslušných sledovacích nástrojoch v tomto oddiele.

Používanie Siteimprove Analytics

Táto webová lokalita používa Siteimprove Analytics, službu analýzy webu od spoločnosti Siteimprove. Siteimprove Analytics používa súbory „cookie“, čo sú textové súbory umiestňované na Váš počítač, ktoré spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. pomáhajú analyzovať, ako návštevníci používajú ich lokalitu. Informácie generované súbormi cookie o používaní webovej lokality návštevníkmi bude uchovávať a spracúvať spoločnosť Siteimprove na serveroch v Dánsku.

Pred sprístupnením údajov v Siteimprove Analytics alebo Intelligence Suite pre spoločnosť EOS sa adresy IP nezvratne anonymizujú.

Spoločnosť EOS použije tieto informácie na vyhodnotenie používania webovej lokality návštevníkmi, zostavenie správ o aktivite na webovej lokalite a v konečnom dôsledku na zlepšenie zážitku návštevníkov z webovej lokality. Siteimprove nebude tieto informácie prenášať tretím stranám ani ich používať na akékoľvek marketingové či reklamné účely.

Siteimprove používa na tejto webovej lokalite nasledujúce súbory cookie:

Názov súboru cookie: nmstat

Typ: Trvalý – platnosť vyprší po 1 000 dňoch

Tento súbor cookie pomáha zaznamenávať používanie webovej lokality návštevníkmi. Používa sa na získavanie štatistických údajov o používaní lokality, napríklad kedy ju návštevník naposledy navštívil. Súbor cookie neobsahuje žiadne osobné údaje a používa sa len na analýzu webu.

Názov súboru cookie: siteimproveses

Typ: Súbor cookie relácie

Tento súbor cookie sa používa výhradne na sledovanie sledu stránok, ktoré si návštevník prezerá počas návštevy lokality. Používaním tejto webovej lokality návštevník súhlasí s tým, aby Siteimprove spracúvala jeho/jej údaje vyššie stanoveným spôsobom a na vyššie stanovené účely.

Kliknutím na nasledujúce prepojenie môžete zabrániť tomu, aby Siteimprove Analytics získavala Vaše údaje. Nastaví sa súbor explicitného nesúhlasu (Opt Out), ktorý zabráni budúcemu získavaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej lokality:

12. Aktuálnosť a zmena týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sú v súčasnosti platné a naposledy boli aktualizované v máji 2018.

V dôsledku vylepšení na našej webovej lokalite a ponúk prostredníctvom našej webovej lokality, resp. v dôsledku zmien v oblasti zákonných alebo úradných požiadaviek, možno bude potrebná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov. Aktuálne zásady ochrany osobných údajov si môžete kedykoľvek prevziať z našej webovej lokality na adrese  www.eos-globalcollection.com a vytlačiť.