Polityka prywatności

 • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych przez:

  EOS Holding GmbH
  Steindamm 71
  20099 Hamburg, Niemcy

  Telefon: +49 40 2532-8657
  Faks: +49 40 2532-8658

  E-mail: info@eos-solutions.com

  Dyrektorzy zarządzający: Klaus Engberding (przewodniczący), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Marwin Ramcke i Dr Andreas Witzig

  Sąd rejestrowy: Hamburg HRB 124 966
  Nr identyfikacyjny podatku VAT: DE 813 348 056

  Można nawiązać kontakt z inspektorem ochrony danych dla firmy EOS Holding GmbH pod podanym powyżej adresem (należy dodać sformułowanie DO UWAGI: EOS Holding GmbH – eos-globalcolletion.com) lub za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na datenschutz@eos-solutions.com.

 • Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do gromadzenia danych osobowych na naszej stronie internetowej oraz do dalszego przetwarzania przez nas tych danych.

  Niniejsza polityka prywatności ma na celu także zapewnienie informacji zgodnych z artykułami 13 i 14 RODO w odniesieniu do przetwarzania danych poza zakresem pobierania danych przez stronę internetową. W związku z tym przedstawimy oddzielne polityki prywatności dla konkretnych działań przetwarzania danych na podstawie indywidualnych przypadków.

 • Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do danych przetwarzanych przez inne firmy Grupy EOS. Postanowienie to obowiązuje także w przypadku, gdy inne firmy Grupy EOS oraz ich dane kontaktowe są wymienione na naszej stronie internetowej i/lub ich usługi są przedstawione na naszej stronie.

  Inne firmy Grupy EOS przedstawią oddzielne polityki prywatności dla konkretnych działań przetwarzania danych na podstawie indywidualnych przypadków.

 • a. W przypadku wizyty na stronie

  Gdy użytkownik otwiera naszą stronę internetową eos-globalcollection.com, przeglądarka internetowa stosowana na urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej strony internetowej. Te informacje są tymczasowo zapisywane w pliku rejestru. Poniższe informacje są gromadzone bez interwencji użytkownika i przechowywane do momentu automatycznie usuwane po 3 dniac.

  • adres IP komputera otwierającego stronę,
  • data i godzina dostępu,
  • nazwa i URL otwieranego pliku.
  • strona internetowa, z której uzyskano dostęp (URL strony odsyłającej),
  • strona internetowa otworzona z naszej strony,
  • przeglądarka internetowa komputera i ewentualnie system operacyjny oraz nazwa dostawcy usługi dostępu.

  Wymienione powyżej dane są przetwarzane przez nas do następujących celów:

  • zapewnienie bezproblemowego nawiązania połączenia z naszą stroną,
  • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
  • analiza bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
  • inne cele administracyjne.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6(1) par. 1 (f) RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zgromadzonych danych w celu wyciągania wniosków na temat użytkownika.

  Poza tym stosujemy pliki cookie i usługi analityczne podczas wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej. Bardziej szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji 6 i 7 niniejszej polityki prywatności.

  b. W przypadku nawiązania kontaktu przez e-mail

  Użytkownicy mogą skontaktować się z nami w celu zadania dowolnych pytań za pomocą podanego adresu (adresów) e-mail.

  W takim przypadku dane osobowe przesłane w wiadomości e-mail zostaną zapisane. Podstawą prawną przetwarzania danych do celów nawiązana kontaktu jest art. 6(1)(f) RODO. Jeśli zostanie nawiązany kontakt w celu zawarcia umowy, dodatkową podstawą prawną do przetwarzania danych jest art. (6)(1)(b) RODO.

  Usuwamy gromadzone przez nas dane osobowe po przetworzeniu zapytania użytkownika, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani lub upoważnieni do dalszego przetwarzania danych.

 • Przekazujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie innym firmom Grupy EOS lub innym stronom trzecim (odbiorcom), jeśli:

  • użytkownik udzielił wyraźnej zgody na jeden lub więcej konkretnych celów zgodnie z art. 6(1) par. 1 (a) RODO,
  • ujawnienie danych zgodnie z art. 6(1) par. 1 (f) RODO jest niezbędne w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma powodu, aby zakładać, że użytkownikowi zależy na ochronie i na nieujawnianiu danych,
  • na wypadek, gdy istnieje zobowiązane prawne do ujawnienia danych zgodnie z art. 6(1) par. 1 (c) RODO oraz
  • jest to prawnie dozwolone i konieczne w celu wykonania zobowiązań prawnych zgodnie z art. 6(1) par. 1 (b) RODO,
  • firmy zewnętrzne przetwarzają dane w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO.

  Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do celów innych niż te wymienione powyżej.

 • Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniu użytkownika (laptop, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Pliki cookie nie są szkodliwe dla urządzenia użytkownika i nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innego złośliwego oprogramowania.

  Dane odpowiednio pozyskane z połączenia z konkretnym urządzeniem są zapisywane w pliku cookie. Jednak nie oznacza to, że w ten sposób możemy od razu rozpoznać tożsamość użytkownika.

  Po pierwsze korzystanie z plików cookie ma na celu dostosowanie naszej oferty tak, aby była bardziej przydatna dla użytkownika. W tym celu stosujemy tak zwane pliki cookie sesji, aby wykryć, czy użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu strony przez użytkownika.

  Wykorzystujemy także tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas, aby poprawić użyteczność strony. Jeśli użytkownik odwiedzi naszą stronę ponownie w celu skorzystania z naszych usług, zostanie automatycznie rozpoznany jako powtórny użytkownik, a ustawienia i wpisy wprowadzone uprzednio zostaną automatycznie rozpoznane, aby nie było konieczne ich ponowne wprowadzanie.

  Wykorzystujemy także pliki cookie w celu tworzenia statystyki dotyczącej korzystania z naszej strony internetowej i analizujemy tę statystykę w celu zoptymalizowania naszej oferty dla użytkownika (patrz sekcja 7). Dzięki tym plikom cookie przy ponownej wizycie na stronie możemy automatycznie rozpoznać, że użytkownik jest użytkownikiem powtórnym. są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej w odpowiednim terminie ważności.

  Dane przetwarzane prze pliki cookie są niezbędne do wspomnianych celów, aby chronić nasze uzasadnione interesy oraz uzasadnione interesy stron trzecich zgodnie z art. 6(1) par. 1 (f) RODO.

  Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby zapobiec przechowywaniu plików cookie na komputerze lub aby wyświetlić komunikat, zanim nowy plik cookie zostanie zapisany. Jeśli użytkownik całkowicie wyłączy pliki cookie, korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony może nie być możliwe.

 • Shariff solution

  Na naszej stronie internetowej stosujemy przyciski Shariff z mediów społecznościowych Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Przyciski są prostymi linkami HTML. Stosowana przez nas procedura znajduje się w ramach rozwiązania Shariff. Za pomocą rozwiązania Shariff skrypt pobiera informację o tym, ile razy kliknięto np. na przycisk udostępniania na stronie: w tym celu skrypt kontaktuje się z siecią społecznością za pomocą interfejsów programowania i pozyskuje odpowiednie liczby. Żadne dane osobowe użytkowników nie są przekazywane w tym procesie. Zamiast adresu IP do sieci Facebook, Google i Twitter przekazywany jest wyłącznie adres serwera. Użytkownik zostanie bezpośrednio połączony z Facebookiem, Google lub Twitterem, jeśli wykona odpowiednie działanie. Zanim to nastąpi sieci społecznościowe nie mogą gromadzić żadnych danych o użytkowniku. Jeśli użytkownik nie kliknie na link w celu udostępnienia treści, użytkownik pozostanie niewidoczny dla tych sieci. Jeśli użytkownik kliknie na link, nie będziemy już objęci obowiązkiem przekazania informacji o gromadzeniu i przetwarzaniu danych; ten obowiązek będzie wówczas spoczywać na operatorze sieci społecznościowej.

 • Użytkownik ma prawo do:

  • zażądania informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczących przetwarzanych przez nas danych osobowych użytkownika, w szczególności informacji o celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane użytkownika, o planowanym okresie przechowywania danych, o istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wyrażenia sprzeciwu, o istnieniu prawa do złożenia reklamacji, o pochodzeniu danych, jeśli nie zostały przez nas zgromadzone oraz o istnieniu automatycznego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania i, jeśli to stosowne, o znaczących informacjach dotyczących szczegółów tego procesu;
  • domagania się bezzwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych zapisanych przez nas o użytkowniku, zgodnie z art. 16 RODO;
  • domagania się usunięcia danych osobowych zapisanych przez nas o użytkowniku, jeśli przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania prawa wolności słowa i informacji, do wykonania zobowiązania prawnego, do celów interesów publicznych lub do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z z art. 17 RODO;
  • domagania się ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli użytkownik podważa dokładność danych, a przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale użytkownik domaga się ich w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO;
  • domagania się otrzymania danych osobowych w strukturyzowanym, standardowym i możliwym do odczytu maszynowym formacie danych osobowych przekazanych nam przez użytkownika danych osobowych w celu przekazania innemu odpowiedzialnemu podmiotowi;
  • wycofania wcześniej udzielonej zgody w dowolnym czasie, zgodnie z art. 7(3) RODO. W takim przypadku w przyszłości nie możemy dłużej kontynuować przetwarzania danych, na którym opierała się ta zgoda
  • oraz zgodnie z art. 77 RODO złożyć skargi do organu nadzorczego. Zwykle użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym w swoim miejscu zamieszkania lub miejscu pracy lub w naszej siedzibie.
 • Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6(1) par. 1 (f) RODO, użytkownik ma prawo zgodnie z art. 21 RODO do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych użytkownika, jeśli istnieją powody związane z określoną sytuacją użytkownika dla takiego działania lub sprzeciw zostanie skierowany do organu bezpośredniej reklamy. W tym ostatnim przypadku użytkownik będzie mieć ogólne prawo do sprzeciwu, które zostanie wdrożone przez nas bez określenia żadnej konkretnej sytuacji.

  Jeśli użytkownik chce skorzystać z prawa do odmowy lub rezygnacji, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na datenschutz@eos-solutions.com.

 • W ramach wizyty na stronie internetowej korzystamy z szeroko rozpowszechnionej metody SSL (secure socket layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Ogólnie jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, będziemy wówczas korzystać z 128-bitowej technologii v3. Można rozpoznać, że nasza poszczególna strona internetowa jest przesyłana w zaszyfrowanej postaci za pomocą ikony zamkniętego zamka lub kłódki w dolnym pasku statusu przeglądarki.

  Podejmiemy także odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub zamierzoną manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem przez strony trzecie. Nasze środki bezpieczeństwa są nieustannie poprawiane wraz z rozwojem technologii.

11. Narzędzia analityczne

Wymienione poniżej i stosowane przez nas narzędzia analityczne są wykorzystywane na podstawie art. 6ust. 1 lit. f RODO. Stosujemy je w celu zapewnienia, że nasza strona jest zaprojektowana zgodnie z wymogami i regularnie optymalizowana. Wykorzystujemy je również w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej i analizujemy je w celu zoptymalizowania oferty dla użytkownika. Działania te wypełniają przesłanki uzasadnionego interesu administratora danych.

Cele przetwarzania i kategorie przetwarzanych danych wykorzystywane w narzędziach analitycznych zostały opisane w niniejszej sekcji.

Wykorzystanie Siteimprove Analytics

Ta witryna internetowa korzysta z Siteimprove Analytics, usługi analityczne dostarczanej przez Siteimprove. Siteimprove Analytics używa „plików cookie” EOS KSI Polska, które są plikami tekstowymi umieszczonymi na Twoim komputerze, w celu analicy sposobu korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających będą przechowywane i przetwarzane przez Siteimprove na serwerach w Danii.

Adresy IP zanim zostaną udostępnione w Siteimprove Analytics lub Intelligence Suite dla EOS są anonimizowane.

EOS wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających, sporządzania raportów na temat aktywności na witrynie internetowej, a także w celu poprawy jakości odwiedzania witryny internetowej. Siteimprove nie przekazuje tych informacji stronom trzecim ani nie wykorzystujee ich do celów marketingowych lub reklamowych.

Poniżej przedstawiony jest opis wykorzystanych przez Siteimprove plików cookie na tej witrynie internetowej:

Nazwa pliku cookie: nmstat

Rodzaj: Trwały plik cookie - wygasa po 1000 dniach

Ten plik cookie służy do rejestrowania sposobu korzystania z witryny internetowej przez użytkownika. Jest on wykorzystywany do zbierania statystyk dotyczących użytkowania witryny internetowej, na przykład informacji, kiedy odwiedzający po raz ostatni odwiedził witrynę internetową. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i służy wyłącznie do analizy internetowej.

Nazwa pliku cookie: siteimproveses

Rodzaj: Sesyjny plik cookie

Ten plik cookie służy wyłącznie do śledzenia sekwencji stron, które użytkownik przegląda odwiedzając witrynę internetową. Korzystając z tej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Siteimprove jego danych, w sposób i dla celów określonych powyżej.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Siteimprove Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie typu „opt-out", który uniemożliwi zbieranie danych w przyszłości podczas odwiedzania tej witryny internetowej:

12. Aktualizowanie i wprowadzanie poprawek do niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności ma obecnie zastosowanie i została ostatnio zaktualizowana w maju 2018 r.

Może istnieć konieczność zmiany niniejszej polityki prywatności z powodu usprawnień naszej strony internetowej i ofert na naszej stronie lub z powodu zmiany wymogów prawnych lub urzędowych. Niniejszą politykę prywatności można w dowolnym momencie pobrać z naszej strony internetowej na www.eos-globalcollection.com i wydrukować.