Zásady zpracování osobních údajů

 • Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování údajů společností:

  EOS Holding GmbH
  Steindamm 71
  20099 Hamburk, Německo

  Telefon: +49 40 2532-8657
  Fax: +49 40 2532-8658

  E-mail: info@eos-solutions.com

  Vedení: Klaus Engberding (předseda), Justus Hecking-Veltman, Andreas Kropp, Marwin Ramcke a Dr. Andreas Witzig

  Zápis v soudním rejstříku: Hamburk HRB 124 966

  DIČ: DE 813 348 056

  Pověřence pro ochranu osobních údajů pro společnost EOS Holding GmbH můžete kontaktovat na výše uvedené adrese (uveďte prosím řádek ATTENTION: EOS Holding GmbH – eos-globalcolletion.com) nebo e-mailem na datenschutz@eos-solutions.com.

 • Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na shromažďování osobních údajů na našem webu a následné zpracování těchto údajů naší organizací.

  Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na shromažďování osobních údajů na našem webu a následné zpracování těchto údajů naší organizací.

  Tyto zásady dále slouží k poskytnutí informací dle článků 13 a 14 GDPR (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) ohledně zpracování údajů nad rámec shromažďování prostřednictvím tohoto webu. Jako takové vám také v konkrétních případech poskytneme samostatné zásady zpracování osobních údajů u konkrétních činností zpracování.

 • Tyto zásady zpracování osobních údajů se nevztahují na údaje zpracovávané jinými společnostmi ve skupině EOS. Tak tomu je i v případě, že jsou tyto další společnosti ve skupině EOS a jejich kontakty uvedeny na našem webu, případně jsou tam uvedeny jejich služby.

  V konkrétních případech vám tyto jiné společnosti ve skupině EOS poskytnout samostatné zásady zpracování osobních údajů u konkrétních činností zpracování.

 • a. Když navštívíte náš web

  Když načtete náš web eos-globalcollection.com, prohlížeč použitý na vašem zařízení automaticky odešle informace na náš webový server. Tyto informace se dočasně uloží do souboru protokolu. Bez vašeho zásahu se automaticky shromažďují a ukládají následující informace, dokud nejsou automaticky odstraněn po 3 dnech:

  • IP adresa počítače, z něhož byl web načten,
  • datum a čas přístupu,
  • jméno a adresa URL načteného souboru,
  • web, ze kterého jste přišli (odkazující adresa URL),
  • web načtený z našeho webu,
  • prohlížeč na vašem počítači a případně operační systém a název vašeho poskytovatele přístupu.

  Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

  • abychom zajistili bezproblémové vytvoření připojení k webu,
  • abychom zajistili pohodlné používání našeho webu,
  • K analýze bezpečnosti a stability systému,
  • K dalším administrativním účelům.

  Právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z účelů shromažďování údajů uvedených výše. Za žádných okolností shromážděné údaje nepoužíváme pro účely vyvozování závěrů o vás.

  Kromě toho používáme při vaší návštěvě na našem webu soubory cookie a analytické služby. Podrobnější informace o nich naleznete v části 6 a 7 těchto zásad zpracování osobních údajů.

  b. Když nás kontaktujete e-mailem

  Na uvedené e-mailové adrese (adresách) nás můžete kontaktovat s dotazy jakéhokoli druhu.

  Když tak učiníte, budou uloženy osobní údaje, které prostřednictvím e-mailu předáte. Právním základem zpracování údajů pro účely kontaktu je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je účelem kontaktu uzavření smlouvy, dalším právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

  Osobní údaje, které shromáždíme, po zpracování vašeho požadavku odstraníme, pokud již nejsme ze zákona oprávněni či povinni je dále zpracovávat.

 • Vaše osobní údaje předáváme pouze jiným společnostem ve skupině EOS nebo třetím stranám (příjemcům), jestliže:

  • jste poskytli výslovný souhlas s jedním či více konkrétních účelů dle čl. 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR.
  • poskytnutí dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. f) GDPR jsou nezbytné pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků a neexistuje důvod se domnívat, že máte primární ochrany hodný zájem, aby vaše údaje nebyly poskytnuty,
  • V případě, že existuje zákonná povinnost poskytnutí dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. c) GDPR
  • A je to právně přípustné pro plnění smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. b) GDPR,
  • si necháváme údaje zpracovat v souladu s článkem 28 GDPR.

  K předávání vašich osobních údajů k jiným než výše uvedeným účelům nedochází

 • Na našem webu používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou automaticky vytvářené vaším prohlížečem a ukládané na vaše zařízení (notebook, tablet, smartphone apod.), když navštívíte náš web. Soubory cookie vaše zařízení nepoškozují a neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný malware.

  Do souboru cookie se ukládají údaje získané z kombinace s konkrétním použitým zařízením. To ale neznamená, že tím okamžitě zjistíme vaši identitu.

  Zaprvé slouží soubory cookie k tomu, aby se vám naše nabídka lépe používala. Za tímto účelem soubory cookie relace zjišťují, zda jste již navštívili jednotlivé stránky na našem webu. Tyto soubory se automaticky odstraní, když náš web opustíte.

  Používáme také dočasné soubory cookie, které jsou uloženy na vašem zařízení po stanovenou dobu, aby zlepšily použitelnost webu. Pokud náš web navštívíte znovu, abyste využili našich služeb, jste automaticky rozpoznáni jako vracející se návštěvník a dříve zadané údaje a provedené nastavení jsou automaticky rozpoznány, abyste je nemuseli zadávat znovu.

  Soubory cookie můžeme také používat ke shromažďování statistických údajů o používání našeho webu a jejich analýze za účelem optimalizace naší nabídky pro vás (viz oddíl 7). Když náš web znovu navštívíte, díky těmto souborům cookie můžeme automaticky rozpoznat, že jste vracející se návštěvník. Ty se po opuštění našeho webu v příslušném datu platnosti automaticky vymažou.

  Údaje zpracovávané soubory cookie jsou nezbytné k uvedeným účelům ochrany našich oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích stran dle čl. 6 odst. 1 první věty písm. f) GDPR.

  Většina prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale můžete prohlížeč nakonfigurovat tak, aby bránil ukládání souborů cookie na váš počítač nebo aby před uložením nového souboru cookie zobrazil upozornění. Pokud soubory cookie zcela deaktivujete, je možné, že nebudete moci používat všechny funkce našeho webu.

 • Shariff solution

  Na našem webu používáme tlačítka Shariff pro sociální sítě Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Xing. Tato tlačítka jsou jednoduché HTML odkazy. Postup, který používáme, je v rámci řešení Shariff. S řešením Shariff skript načte například počet kliknutí na tlačítko pro sdílení na stránce: skript kontaktuje sociální síť prostřednictvím programovacích rozhraní a načte počty. V tomto procesu se nepřenášejí žádné z vašich osobních údajů. Místo IP adresy se do sítí Facebook, Google a Twitter přenáší naše adresa serveru. Pokud provedete akci, připojíte se pouze k síti Facebook, Google nebo Twitter. Do té doby nemohou sociální sítě o vás shromažďovat žádné údaje. Dokud nekliknete na odkaz pro sdílení obsahu, jste pro tyto sítě neviditelní. Jakmile kliknete na odkaz, povinnost poskytnout informace o shromažďování a zpracování údajů již nemáme my, ale provozovatel dané sociální sítě.

 • Máte právo:

  • dle článku 15 GDPR získat od nás informace o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, zejména o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, jimž byly nebo budou vaše údaje poskytnuty, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva podat stížnost, původu vašich údajů, pokud jsme je neshromáždili my, a existenci automatického rozhodování včetně profilování a případně o relevantních informacích o jejich podrobnostech;
  • dle článku 16 GDPR požadovat opravu nesprávných osobních údajů nebo doplnění osobních údajů, které máme o vás uloženy, a to bez zbytečného odkladu;
  • dle článku 17 GDPR požadovat výmaz osobních údajů, které o vás máme uloženy, jestliže zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro plnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon či obhajobu právních nároků;
  • dle článku 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, jestliže máte pochybnosti o správnosti údajů a zpracování je nezákonné, ale odmítnete jejich výmaz a my již tyto údaje nepotřebujeme, ale vy je vyžadujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud jste uplatnili námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;
  • dle článku 20 GDPR požadovat poskytnutí vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu nebo jejich předání jiné odpovědné osobě;
  • dle čl. 7 odst. 3) GDPR kdykoli odvolat souhlas, který jste nám dříve dali. V důsledku toho nebudeme moci v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu;
  • dle článku 77 GDPR podat stížnost k dozorovému úřadu. Obvykle můžete kontaktovat dozorový úřad ve svém obvyklém místě bydliště nebo pracoviště nebo našeho sídla.
 • Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů dle čl. 6 odst. 1) první věty písm. f) GDPR, máte dle článku 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud existují důvody týkající se vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka směřována k přímé reklamě. V případě přímé reklamy máte právo na obecnou námitku, kterému vyhovíme, aniž byste uváděli jakoukoli konkrétní situaci.

  Pokud chcete uplatnit své právo odvolat souhlas nebo odmítnout zpracování, stačí zaslat e-mail na datenschutz@eos-solutions.com.

 • Během vaší návštěvy na webu používáme rozšířenou metodu SSL ve spojení snejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obecně jde to 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč 256bitové šifrování nepodporuje, vrátíme se zpět na 128bitovou technologii v3. To, že se jednotlivé webové stránky naší přítomnosti na internetu přenášejí v šifrované podobě, rozpoznáte pomocí ikony zavřeného klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku prohlížeče.

  Zavádíme rovněž vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují podle technologického vývoje.

11. Analytické nástroje

Níže uvedená opatření pro sledování, která používáme, jsou prováděna na základě čl. 6 odst. 1) první věty písm. f) GDPR. Tato opatření pro sledování používáme, abychom zajistili, že je náš web koncipován dle našich požadavků a průběžně optimalizován. Opatření pro sledování můžeme také používat ke shromažďování statistických údajů o používání našeho webu a jejich analýze za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného nařízení.

Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů naleznete u příslušného nástroje pro sledování v tomto oddíle.

Používání služby Siteimprove Analytics

Tento web používá Siteimprove Analytics, službu webové analytiky poskytovanou společností Siteimprove. Siteimprove Analytics pomocí souborů cookie, což jsou textové soubory umisťované na váš počítač, pomáhá společnosti EOS KSI Česká republika, s.r.o. analyzovat, jak návštěvníci používají web. Informace vygenerované soubory cookie o tom, jak návštěvníci používají web, budou uloženy a zpracovány společností Siteimprove na serverech v Dánsku.

Před zpřístupněním údajů ve službě Siteimprove Analytics nebo Intelligence Suite pro EOS jsou IP adresy nevratně anonymizovány.

Společnost EOS tyto informace použije k vyhodnocování toho, jak návštěvníci používají web, k přípravě sestav o aktivitě na webu a v důsledku ke zlepšování webu pro návštěvníky. Společnost Siteimprove tyto informace nepředá třetím osobám ani je nebude používat k žádným marketingovým ani reklamním účelům.

Společnost Siteimprove používá na tomto webu následující soubory cookie:

Název souboru cookie: nmstat
Typ: Trvalý – vyprší po 1000 dnech

Tento soubor cookie slouží k záznamu používání webu návštěvníkem. Slouží ke shromažďování statistik o používání webu, například kdy návštěvník naposledy web navštívil. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a slouží pouze pro webovou analytiku.

Název souboru cookie: siteimproveses
Typ: Soubor cookie relace

Tento soubor cookie slouží výhradně ke sledování pořadí stránek, které si návštěvník prohlédne při návštěvě webu. Používáním tohoto webu návštěvník souhlasí se zpracováním jeho údajů společností Siteimprove způsobem a pro účely uvedené výše.

Shromažďování vašich údajů službou Siteimprove Analytics můžete zakázat kliknutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro opt-out, který zabrání budoucímu shromažďování vašich údajů při návštěvě tohoto webu:

 12. Aktuálnost a změny těchto zásad zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou aktuálně platné a byly naposledy aktualizovány v květnu 2018.

Může být nutné tyto zásady zpracování osobních údajů měnit kvůli vylepšením našich webových stránek a nabídek prostřednictvím naší webové stránky nebo kvůli změněným právním nebo oficiálním požadavkům. Aktuální zásady ochrany osobních údajů lze získat na našem webu www.eos-globalcollection.com a kdykoli vytisknout.