Více než jen módní slovo: Proč společnost EOS začala používat agilní metodiky řízení vývoje softwaru

Pokud pracujete na rychle se měnícím trhu, musí váš obchodní software držet krok s tempem. Proto si společnost EOS osvojila agilní metody vývoje nového softwaru pro správu pohledávek – a zároveň transformovala celou organizaci.

Kirsten Hunder is not what we call
Kirsten Hunder, FX Product Owner

Na modré nálepce na notebooku Kirsten Hunder je vytištěn slogan Agile by Nature (agilita od přírody). Vedle něj na stole leží: sada lego kostek, žonglovací míčky a kokosové pralinky. Hunder pracuje ve společnosti EOS v Hamburku na softwarovém projektu FX a ví, že nálepka na notebooku ve skutečnosti nevysílá správnou zprávu.

„Koncept agility je pro mě celkem nový,“ říká Hunder, která se do projektu FX zapojila před dvěma lety. „Přemýšlení v horizontů týdnů místo měsíců a řízení času v souvislosti se schůzkami pro mě představovalo obrovskou změnu.“ Hunder uvádí, že v její poslední pozici se odborníci stáhli na klidné místo, aby napsali stostránkový koncept, jehož realizace trvala 18 měsíců. „Pokud jsme měli štěstí, schválili jej, často však byl zamítnut a my jsme museli začít znovu od začátku.“ Hunder tedy chvíli trvalo, než se aklimatizovala na agilní způsob práce. „Zpočátku jsem byla skeptická ohledně přínosu stolního fotbálku a všech těch samolepicích lístků a nálepek po stěnách a říkala jsem si: Bude to ve skutečnosti někdy fungovat?“

Dnes je Kirsten Hunder vlastníkem produktu a součástí týmu s názvem „KoRn“, což je spojení německého výrazu pro komunikaci a reportování, a zároveň odráží název německého obilného destilátu. Skupina sedmi lidí sdílí celé patro s dalšími čtyřmi týmy podobné velikosti a podobně svéráznými názvy v kancelářském bloku v centru města Hamburk.

Portrait photograph of Thomas Lieder, Agile Coach at EOS Technology Solutions
“Agile teams only work when every employee takes on responsibility – and also has the chance to do so”, says Agile Coach Thomas Lieder.

FX VYVÍJÍ PLATFORMU ŘÍZENOU DATY

Misí 70 neobvyklých kolegů v projektu vývoje softwaru FX není nic menšího než vytvoření nové páteřní sítě společnosti EOS v Německu: Zcela nové softwarové platformy pro správu pohledávek. Namísto současného systému, který komunikuje s dlužníky vysoce automatizovaným způsobem na základě neměnných pokynů, tým FX vytváří pružnější datově řízenou platformu, která má za cíl zacházet s dlužníky s respektem a zároveň zvýšit pravděpodobnost, že budou uhrazeny nesplacené platby.

„Analyzujeme anonymní údaje o dlužníkovi, což nám pomáhá nalézt nejefektivnější způsob, jak zahájit dialog s dlužníkem, ať už se jedná o e-mail, WhatsApp nebo staromódní dopis,“ říká Thomas Lieder z divize Technology Solutions společnosti EOS a agilní kouč projektu FX, když stojí v kuchyni a zábavním areálu vybaveném play stationem v jednom rohu a stolním fotbálkem, o němž Hunder přemýšlela tak skepticky, ve druhém.

Proč si tedy tým FX osvojil tento přístup k vývoji softwaru? Veze se společnost EOS pouze na módní vlně, aby se mohla chlubit agilním řízením projektů jakožto univerzální metodou zajišťující vyšší produktivitu a flexibilitu?

„Agilní je mnohem více než jen módní slovo,“ říká Lieder. „Jednoduše řečeno: Jiná cesta neexistuje:“ EOS, stejně jako jiné společnosti v digitálním světě, působí v rychle se měnícím firemním prostředí, což zvyšuje pravděpodobnost, že produkt bude v době uvedení na trh již zastaralý.

„Reakce na změnu.“ To je jedna ze čtyř hodnot Manifestu agilního programování sepsaného v roce 2001 skupinou softwarových vývojářů v USA, kteří cítili frustraci z tradičních pracovních postupů, jež se řídily neměnným plánem, podobně jako Kirsten Hunder, když v minulosti zavrhla systém stostránkového konceptu. Principy Manifestu jsou sepsány na listu, který Lieder a jeho kolegové nalepili na dveře kanceláře.

The agile method encourages teams to think like start ups in order to work more flexibly.
Transparency for the whole team is a fundamental principle of agile work.

Close cooperation and transparency.

“The idea that one must first think things through to the end to find the right solution is a fallacy,” Lieder says. Instead the five interdisciplinary FX teams including software developers, user-experience designers and debt collection agents every fortnight draw up a detailed plan to closely cooperate and focus on for the two weeks ahead. “Our teams work on many small systems that interact and together make up the complete platform. It's a bit like a city with a hospital, a police station and a port that constantly exchange people and data.”

ÚZKÁ SPOLUPRÁCE A TRANSPARENTNOST

„Myšlenka, že člověk musí nejprve vymyslet věci až do konce, aby našel správné řešení, je mylná,“ říká Lieder. Místo toho pěti interdisciplinárních týmů FX včetně vývojářů softwaru, návrhářů uživatelských prostředí a pracovníků vymáhání pohledávek, každé dva týdny vypracují podrobný plán úzké spolupráce a zaměření na dva týdny dopředu. „Naše týmy pracují na mnoha malých systémech, které mezi sebou komunikují a společně tvoří ucelenou platformu. Je to trochu jako město s nemocnicí, policejní stanicí a přístavem, kde se neustále mění lidé i data.“

Dvoutýdenní období neboli sprinty končí hodnocením sprintů, při kterém se členové týmu shromáždí u stěny polepené poznámkami s nadpisy, jako např. „implementace“ nebo „vylepšení“. Tímto způsobem mají agilní týmy dokonalý přehled o svých cílech, což jim pomáhá se průběžně učit z minulých sprintů. Když zůstaneme u metafory: Během hodnocení agilní týmy diskutují, zda je policejní stanice, kterou budují, dostatečně vybavena, aby mohla fungovat jako součást městské infrastruktury. Zkoumají, na které části by se měly zaměřit, aby zlepšily výměnu lidí a dat, nebo zda by raději neměly začít budovat letiště nebo cyklostezku.

Agilní metodologie nespočívá jen v technologii a dovednostech a kvalifikacích, které jí umožňují fungovat. Další stránka spočívá ve vytváření pokynů, např. „lidé a jejich spolupráce před procesy a nástroji“, což je jeden z dalších principů Manifestu agilního programování. „Výzvu představuje schopnost vyjádřit celkový postoj“, uvádí Lieder: „Hodnoty, jako je otevřenost, respekt, odvaha a transparentnost, jsou zásadní pro to, aby to fungovalo.“

A nakonec je pro agilní vývoj softwaru důležitá také důvěra. Důvěra v sebe, ostatní členy týmu a agilní rámce, např. scrum. Důvěra dodává týmu sílu. „Bez důvěry by řada věcí zkrátka nefungovala,“ říká Lieder. Pak se náhle otočí, aby svým dvěma kolegům pomohl vyndat čisté hrníčky z myčky. „Ve společnosti EOS máme rčení: „Ty tvoříš, ty řídíš“, říká a ukládá hrníčky do skříňky. „To znamená, že členové týmu nesou odpovědnost za svou práci, ale také za další věci – například za vyprazdňování myčky.“

Post-its are a way of agile working to give transparancy for the whole team and detect improvements.
Jana Titov, Jana Titov, intern Communication at EOS
‘What struck me was that IT people, who're commonly stuck with the label of being unsociable, are now role models for the rest of the company in terms of team work and making progress.’

VÉST ZNAMENÁ ZBAVIT SE PŘEKÁŽEK

Jakou roli hraje v tomto novém druhu pracovní kultury vedení? „Přestože odmítáme hierarchii, vedení je stále důležité. Nikoliv však v tradičním smyslu, kdy zaměstnavatel říká zaměstnanci, co má dělat,“ poznamenává Lieder. Znamená to vytvoření rámce pro posílení vlastního postavení. „Také mám vedoucího týmu, nepotřebuji však jeho schválení, abych si mohl vzít dovolenou. To koordinuji s týmem.“

Vedení ve společnosti EOS rovněž znamená odstraňování překážek: „Noví kolegové si mohou vybrat jakýkoliv operační systém, který se jim líbí: Windows, Mac nebo Linux,“ uvádí Lieder. Prolomení rutiny může být výzvou. Budování důvěry je tak rovněž zásadní, když se snažíme přesvědčit další části podniku, aby myslely agilně. Lieder říká, „Musíme přijmout, že jsme součástí větší organizace, která má finanční cíle.“ Lieder je přesvědčen, že i když na proměně pracovních postupů v rámci celé společnosti na agilní bude nutné ještě zapracovat, jedná se o proces, ze kterého budou mít prospěch všichni.

Jeden klíčový krok byl však již uskutečněn: První verze nového softwaru je spolu se stávající platformou spuštěna od listopadu roku 2017 a pracovníci vymáhání pohledávek poskytují týmům nepřetržitou zpětnou vazbu. Úspěch také změnil způsob, jakým na tým FX nahlíží zbytek společnost, jak zdůrazňuje Jana Titov, senior konzultantka pro interní komunikaci společnosti EOS: „Překvapilo mě, jak se lidé z oblasti IT, kteří jsou obvykle označováni nálepkou samotářů, nyní stávají pro ostatní zaměstnance společnosti vzorem, pokud jde o týmovou práci a dosahování pokroku.“

A co na to Kirsten Hunder? Agilní způsob práce si zcela jistě získal její podporu. „Všimla jsem si, že agilita také přináší obrovské změny při budování týmu a vzdělávání: Naši noví kolegové dokázali převzít odpovědnost za několik týdnů.“ A co stolní fotbálek? Ano, říká s úsměvem, jasně že se týmy během popíjení drinků po úterních večerech baví o soukromých věcech. „Většinou však rozebíráme nejnovější chyby a způsob jejich řešení – může to znít divně, ale je to velká zábava,“ říká Hunder. „Opravdu bych se nechtěla vracet v čase zpět.“

 

Co je scrum?

Ve světě ragby znamená scrum „mlýn“, což je shluk zpocených, svalnatých hráčů, kteří se skloněnými hlavami bojují o míč – vypadá to chaoticky, ale chce to hodně tréninku! V projektovém managementu to je podobné. Scrum je rámec navržený pro vývojářský tým až od devíti osob, ve kterém jsou také dva další kolegové se specifickými rolemi: Jeden je vlastníkem produktu a zajišťuje, aby vytvářený produkt splňoval preference zákazníků. Druhý je tzv. scrum master, který zodpovídá za bezproblémovou realizaci projektu a za odstraňování překážek. Scrum tým pravidelně (obvykle každé dva týdny) vyhodnocuje svou činnost. V těchto obdobích, nazývaných sprinty, vývojáři řeší kódovací úlohy vybrané během plánování sprintu ze seznamu požadavků na funkce a námětů, který se nazývá produktový backlog. Hlavní myšlenka spočívá v poskytnutí produktu nejen jednou, ale v rámci série iterativních vydání neboli inkrementů produktu – které se stále více přizpůsobují požadavkům zákazníků bez usilování o konečnou dokonalost, protože seznam backlog není nikdy prázdný.

Se scrumem úzce souvisí extrémní programování, které však má jiný rámec – ještě kratší sprinty a konkrétní způsoby organizace vývojářské práce.

Vytisknout